Sjøfartsdirektoratets Magasin | 14. Spennende maritimt fagmiljø for jurister
1418
page-template-default,page,page-id-1418,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Maritim juss er et spennende arbeidsfelt, mener Kristin Egenberg (f.v.), Karen Ane Pedersen, Ellen Sandvold Strømme og Anders Natvig. De er blant de mange juristene i Sjøfartsdirektoratet, som jobber side om side med ingeniører og tidligere sjøfolk. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Spennende maritimt fagmiljø for jurister

Sjøfartsdirektoratet er en aktiv pådriver i de internasjonale sjøfartsorganisasjonene for å samordne regelverk og regelverksutvikling, samt få gjennomslag for norske krav med hensyn til bemanning, sikkerhet og drift av fartøy. Mye av direktoratets arbeid styres også av et internasjonalt regelverk.

Sjøfartsdirektoratet er norske myndigheters stemme i internasjonal skipsfart, og de har stor tyngde og påvirkningskraft. Direktoratet og Norge, har en sterk merkevare, et positivt omdømme og nyter høy annerkjennelse blant andre skipsfartsnasjoner.

– Vi skal tilby konkurransedyktige tjenester, slik at skipsfartsnæringen velger norsk flagg. Sjøfartsadministrasjoner som oss er viktige for å ivareta og legge til rette for utviklingen i maritim virksomhet, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland. – Vi skal være anerkjente for vår kompetanse i den norske maritime klyngen, legger han til.

Det kreves fagfolk med kompetanse på mange ulike fagområder for å løse det samfunnsoppdraget Sjøfartsdirektoratet er satt til å gjøre. Her finner du alt fra jurister, maskinteknisk personell og nautikere, til fagfolk innen kommunikasjon, økonomi, HR, IT og flere ingeniørgrener. Sammensetningen gir et spennende, tverrfaglig arbeidsmiljø.

En av de største faggruppene i Sjøfartsdirektoratet er juristene. Hele 30 jurister har sitt daglige virke her, alle med ulik kompetanse og forskjellige ansvarsområder. Sjøfartsdirektoratet er den største arbeidsplassen for jurister mellom Bergen og Stavanger.

– Vi har en spennende og inspirerende arbeidsplass. Det er få plasser du kommer innom så mange fagfelt som vi gjør og må forholde oss til. Det gjør arbeidsoppgavene varierte, spennende og interessante, sier Ellen Sandvold Strømme, og får støtte av sine tre andre juristkollegaer.

 

Variert og tverrfaglig

–  Arbeidet i Sjøfartsdirektoratet er spennende og variert, sier Kristin Egenberg. Hun jobber som jurist på underavdleing operativt tilsyn og arbeider tett på den maritime næringen og med andre fagdisipliner.

–  Avdelingen kontrollerer at norskflaggede skip og utenlandske skip i norske havner overholder et omfattende regelverk. Problemstillingene og sakene hos oss varierer derfor svært mye, sier hun, og legger til:

– Vi får delta i ulike internasjonale møter, interne og eksterne prosjekter, og samarbeider med blant annet andre myndighetsorganer, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig, får vi være tett på i akutte saker og større hendelser til sjøs, og er alltid klare til å yte rask juridisk bistand ved behov. Jeg stortrives i en inspirerende jobb, sier Egenberg.

 

Spennende og givende

Ellen Sandvold Strømme jobber på avdeling for regelverk og internasjonalt miljø. Hennes oppgaver består blant annet av å gi gebyr til fartøy som har brutt sjøfartsregelverket. Det kan eksempelvis være et skip som har sluppet ut ulovlig avfall. Hun jobber også med politisaker, saker hvor et fartøy har brutt skipssikkerhetsloven på en slik måte at det kan gi grunnlag for straff. Det kan typisk være ved grunnstøtinger. I de sakene bistår juristene politiet ved blant annet å gi uttalelser.

–  I tillegg til de juridiske oppgavene jobber jeg med strategisk kompetanse og kultur. Det er givende arbeid som ligger innenfor mitt interesseområde. Arbeidshverdagen er veldig variert med mange spennende arbeidsoppgaver, sier hun. Sandvold Strømme  har jobbet i Sjøfartsdirektoratet i snart to år, men har tidligere lang erfaring som privatpraktiserende advokat.

 

Internasjonalt arbeid

Karen Ane Pedersen jobber på avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid hvor hun blant annet utsteder overtredelsesgebyr og behandler klagesaker knyttet til dette.

–  I tillegg jobber jeg med regelverksarbeid der jeg bl.a. har vært tilknyttet et prosjekt om innføring av tungoljeforbud rundt Svalbard, sier juristen. Hun deltar også i Sjøfartsdirektoratets internasjonale arbeid, både innenfor EU/EØS-området samt gjennom IMO, som er en underorganisasjon av FN. Mye av regelverket vi forvalter utvikles gjennom internasjonalt samarbeid og det er veldig spennende og lærerikt å få muligheten til å delta direkte inn i disse prosessene, mener hun. Hun har jobbet i halvannet år i Sjøfartsdirektoratet og trives veldig godt i det innovative og moderne arbeidsmiljøet.

 

Tverrfaglig samarbeid

Anders Natvig jobber som juridisk seniorrådgiver i avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid. Han har ansvar for mange oppgaver tilknyttet sin stilling.

– Det jeg jobber mest med er regelverk og regelverksutvikling. Regelverksarbeidet foregår ofte i grupper hvor jurister og andre fagpersoner i Sjøfartsdirektoratet, som f. eks. ingeniører og nautikere, samarbeider tett, sier Natvig. Han har også rollen som såkalt «klassekoordinator» i Sjøfartsdirektoratet. I korte trekk innebærer det ulike koordineringsoppgaver, knyttet til en avtale om delegering av tilsyn med norske skip, som Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet har med seks store internasjonale klasseselskap.

–  Også i den forbindelse arbeider jeg tett med andre fagavdelinger og fagpersoner i direktoratet. Da må jeg sette meg inn i til dels avansert teknisk regelverk, sier seniorrådgiveren, som hele tiden har løpende kontakt med representanter for klasseselskapene.

–  Det skjer mye i Sjøfartsdirektoratet, og arbeidsdagene er svært varierte. Jeg trives veldig godt med det tverrfaglige arbeidet som det er mye av her. Vi har en innovativ og interessant arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, avslutter han.

Avdelingen kontrollerer at norskflaggede skip og utenlandske skip i norske havner overholder et omfattende regelverk